ศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปด้านความตระหนักรู้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

  • เรียนรู้เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย...อ่านเพิ่มเติม Thai MOOC