คณะผู้จัดทำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์


  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ BU-MIT
  E-Mail: worawat.c@bu.ac.th
  Web: http://mit.itu.bu.ac.th
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล


  ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  E-Mail: Kingkarn.s@bu.ac.th
  Web: http://mit.itu.bu.ac.th
 • นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง


  ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
  E-Mail: prasongspu@gmail.com
  Web: CV